Kiyoko Sakai

Metallic Series

Dawn 18" x 24" Acrylic, Metallic Powder Canvas

h o m e