Kiyoko Sakai

Metallic Series

White Flare 22" x 30" Acrylic, Metallic Powder Canvas

h o m e