Kiyoko Sakai

Metallic Series

Vibration 30" x 40" Acrylic, Metallic Powder Canvas

h o m e