Kiyoko Sakai

Music

Ballad 22" x 28" Oil Stick on Paper

h o m e