Kiyoko Sakai

Metallic Series

Into the Light 32" x 24" Acrylic, Metallic Powder Canvas

h o m e