Kiyoko Sakai

Collage

Distant Realm 20x16"

h o m e